รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ระดับของหน่วยงาน : ระดับกรม
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 29 มีนาคม 2567
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ที่เป็นการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดและดัชนีในมิติของการดำเนินงานตามหลักคิดของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในระดับจังหวัด ที่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ที่ว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยจะช่วยเติมเต็มช่องว่างทางนโยบายและข้อเสนอแนะที่ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงาน และการจัดการของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่นำไปสู่การขยายผลและขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นหนึ่งในนโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามนโยบายของภาครัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขออนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโครงการการศึกษาและถอดบทเรียนต้นแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกาท่องเที่ยวที่ดำเนินงานและจัดการตามโมเดลเศรษฐกิจ BGC เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของ ททท. และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการวิเคราะห์ดัชนีการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด พ.ศ.2566 ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ต่อให้เห็ถึงศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ดี

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้วิจัยหลัก
(2566)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023