รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ
ระดับของหน่วยงาน : องค์กรเอกชน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 19 สิงหาคม 2566 ถึง 21 สิงหาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก นำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม โดยใช้ในการอบรมนักศึกษาลดความรุนแรงต่อเด็ก ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงทางไซเบอร์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำข้อมูลไปใช้ในการผลิตสื่อ

- ก่อให้เกิดผลดี คือ ข้อมูลทำให้นักศึกษาลดความรุนแรงสามารถนำไปประกอบการผลิตสื่อเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็ก

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023