รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

- - ได้นำไปบูรณะปฎิสังขรณ์ ประดับหงส์ดินเผาเคลือบ ประดับสนหลังคาวิหารพระเจ้านอน

- งานวิจัยก่อให้เกิดผลดี

- - สามารถรื้อฟื้นการประดับสันหลังคา อาคารศาสนสถานภายในวัดให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมครั้งสมัยอดีต ผลจากงานวิจัย จึงสามารถสร้างหงส์ดินเผาเคลือบ ประดับไว้ได้อย่างเดิมในการบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระนอนในปี พศ.2565-2566

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2566)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023