รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ระดับของหน่วยงาน : อื่นๆ
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การเรียนการสอนระดับประเทศ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 30 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีการเปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สามารถนำข้อมูลและผลการศึกษาวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาชาวต่างประเทศ เช่น การจัดทำเอกสารประกอบการสอน หรือ การสร้างแบบฝึกการออกเสียงภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ และการค้นคว้าเพื่อการวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- -

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2554)
อาจารย์ลักขณา ชาปู่
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023