รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 มีนาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- นำมาใช้ประกอบข้อมูลในผลิตภัณฑ์ชาเลือดมังกรเพื่อเป็นข้อมูลในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- ไม่มีข้อมูลงานวิจัยของสารสาคัญในชาเลือดมังกรที่จะมารองรับข้อมูลการขายสินค้า งานวิจัย “สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเลือดมังกร” มีส่วนช่วยในการตอบคาถามของผู้ที่สนใจนาชาเลือดมังกรไปจาหน่ายและนาไปบริโภคได้เป็นอย่างดี

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2566)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023