ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ชมรมสตรีอำเภอร้องกวาง ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 25 มกราคม 2565 ถึง 23 พฤษภาคม 2565
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าและระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเกษตรและชีวิต

- 2. เพิ่มแสงสว่างรอบตัวอาคารที่ทำการชมรมสตรีอำเภอร้องกวาง เพื่อความปอดภัยในทรัพย์สิน

- 3. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานบางส่วน และส่งเสริมให้สมาชิกใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนด้านพลังงาน ซึ่อก่อให้เกิดการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ลดมลพิษทางอากาศ และช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้เดือนละ 500 บาท

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้วิจัยหลัก
(2561)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021