ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 23 ตุลาคม 2564
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- 1. จัดตั้งคณะกรรมการโฮมสเตย์ดำเนินการภายใต้กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ พัฒนารูปแบบการให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานโฮมสเตย์

- 2. ออกแบบรายการนำเที่ยวพร้อมบริการที่พักโฮมสเตย์ เน้นแสดงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับกลุ่มการท่งเที่ยวโดยชุมชน สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ รายได้เสริมจากการให้บริการที่พักโฮมสเตย์และการบริการนำเที่ยว พร้อมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกของท้องถิ่น

- 3. ความเป็นวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสร้างคุณค่าต่อการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว

-

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้วิจัยหลัก
(2562)
อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลเอกสารประกอบงานวิจัย
รูปภาพประกอบคำอธิบาย
11/4/2565 15:41:13
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021