รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : เทศบาลตำบลสันป่าเปา
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 4 ธันวาคม 2562 ถึง 4 ธันวาคม 2565
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- นำแผนไปใช้ในการพัฒนาในตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- - ด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลสันป่าเปา ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน

- - ทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้วิจัยหลัก
(2561)
ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
นายธวัชชัย มานิตย์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : ไม่ระบุ
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม / สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้วิจัยร่วม
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้วิจัยร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
นางศรินทิพย์ ผาเจริญ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
นางปริศนา จอมเรือง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเป้า
ผู้วิจัยร่วม
นางขันทอง เอกพันธุ์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023