ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ภาควิชาเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับของหน่วยงาน : ระดับหน่วยงาน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 16 กันยายน 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2564
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- สร้างรูปแบบของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองอย่างเหมาะสม และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ซึ่งอาจช่วยลดปัญหาการร้องเรียนและคัดค้านอันเนื่องจากการไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลงได้

- มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้ : เนื่องจากข้อมูลที่นำไปใช้นั้นเป็นการวิจัยเพื่อจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่กลุ่มเหมืองของทั้ง 2 พื้นที่ในอนาคตภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองหินประมาณ 20 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ในด้านพื้นที่ป่าสีเขียวที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บกและสัตว์น้ำ อีกทั้งเป็นแปลงสมุนไพรและป่าชุมชนที่ให้ชุมชนสามารถนำผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามการจัดสรรไปสร้างรายได้หรือ นำมาบริโภคภายในครัวเรือน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดรายได้ทางอ้อมอีกทางหนึ่งเช่น การค้าขาย และรับจ้างในพื้นที่เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- สามารถนำแนวคิดและข้อมูลการออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่กลุ่มเหมืองตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการมีส่วนร่วมของ 2 พื้นที่ คือ กลุ่มเหมืองหินดอยไก่เขี่ย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ กลุ่มเหมืองหินดอยโตน อ.เมือง จ. พะเยา ไปนำเสนอให้กับ หน่วยงานราชการ ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อรับทราบถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายหลังสิ้นสุดการทำเมือง

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
นายพันธุ์ลพ หัตถโกศล
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
นายคมสูรย์ สมประสงค์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
นายศุภกานต์ ธิเตจ๊ะ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
นายเชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
นางสาวอัมรินทร์ บุญตัน
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021