รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 18 สิงหาคม 2566 ถึง 26 ตุลาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- นำผลการวิจัยในส่วนกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อระบบการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ที่ได้ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงาน และชุมชน มาเผยแพร่ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- ทำให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและสร้างความเป็นธรรมในการบริหารจัดการน้ำแก่ชุมชนในทุกระดับ โดยมีความพยายามในการจัดขบวนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรผู้ใช้น้ำ และชุมชน เพื่อการจัดทำข้อมูล การประสานความร่วมมือ และการบริหารจัดการน้ำในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอมีความเข้าใจ มีทิศทางการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมที่ใช้กลไกของอำเภอเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันของพื้นที่

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2562)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023