รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
ระดับของหน่วยงาน : องค์กรมหาชน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- นำอัตราการใช้อลูมิั่มซัลเฟต และซัลเฟอร์ ที่ได้จากงานวิจัยไปทดสอบในแปลงปลูกไฮเดรนเยียภายในศูนย์ พบว่า pH ดินลดลง และทำให้สีดอกของไฮเดรนเยียเปลี่ยนแปลงเป็นสีชมพูอมม่วงและสีม่วงอมฟ้า ตามระดับ pH ที่เปลี่ยนแปลง

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- ทำให้ได้แนวทางในการผลิตดอกไฮเดรนเยียให้ได้สีของดอกตามความต้องการของตลาด

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023