รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้อยกลางป่าใหญ่
ระดับของหน่วยงาน : อื่นๆ
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 มกราคม 2565 ถึง 29 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ประยุกต์ใช้กับการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดชุมพร

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- กระบวนการในการสร้างพื้นที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม อันประกอบด้วย หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs สื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023