รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ที่ว่าการปกครองอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 11 กรกฎาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- นำผลการจัดทำร่างแผน

- แม่บทเพื่อพัฒนาชุมชนดอยม่อนแจ่มอย่างยั่งยืน อันเกิดจากการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ออกแบบการบริหารจัดการ(ข้อกำหนด/นโยบาย) ในส่วนที่ตนเองมีบทบาทหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและชุมชน และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายและกลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ดอยม่อนแจ่มอย่างยั่งยืนต่อไป

-

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- - นำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ม่อนแจ่ม มาใช้เป็นข้อมูลในการร่วมกำหนดทิศทางและการวางแผนการพัฒนาชุมชนดอยม่อนแจ่ม ทั้งการจัดประชุมในระดับอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

- - ผลจากงานวิจัยทำให้สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมกันกำหนดทิศทางออกมาเป็นแผนแม่บท เพื่อเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาพื้นที่ม่อนแจ่ม ต่อไป

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้วิจัยร่วม
ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยแม่สอด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023