รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
ระดับของหน่วยงาน : ระดับกรม
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- หน่วยงานได้นำซอฟต์แวร์ไปใช้ในการจัดการข้อมูลแผนพัฒนาอาชีพรายได้บุคคลของบัณฑิตและนักศึกษาพิการในโครงการ IW โดยการจัดข้อมูลอาชีพเป้าหมาย จัดการข้อมูลคุณสมบัติและทักษะ จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และการประเมินตนเอง

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- ซอฟต์แวร์ที่ได้รับเป็นซอฟ์ตแวร์ที่พัฒนาตามกระบวนการของมูลนิธิร่วมกับผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแผนอาชีพเฉพาะบุคคลสำหรับบัณฑิตและนักศึกษาพิการในโครงการ IW โดยปัจจุบันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทางหน่วยงานใช้ในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีแผนในการพัฒนาตนเองสู่เป้าหมายอาชีพ และทำให้สามารถพึ่้งพาตนเองได้ ซึ่งหนึ่งในภารกิจของโครงการ คือ การส่งเสริมโอกาสงานและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้พร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการ

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023