รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ที่ทำการกำนันตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 9 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- 1. ได้นำข้อมูลในการวิเคราะห์ต้นทุนทางสังคมเพื่อการสืบสานประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว เพื่อเกิดการร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำกวงให้เกิดความยั่งยืน

- 2. ได้เกิดการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

- 3. ได้เกิดการการสืบสานวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษา สืบสาน และต่อยอดศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่อย่างมีคุณค่า

-

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- 1. ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น

- 2. ประโยชน์เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสุขภาพของคนในชุมชน

- 3. ประโยชน์ในการสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่สร้างผลกระทบ

-

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023