รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : หจก.เพ็ญศิริไหมไทย
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ผลิตเส้นไหมจากเศษเส้นไหม

- ผลิตเส้นไหมสีเดียวและสีผสมจากเศษไหมสีต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- นำเส้นไหมที่ได้จากงานวิจัย มาทอเป็นผืนผ้าชนิดใหม่โดยผสมผสานกับไหมมาตรฐานจากโรงงาน โดยทอเป็นผืนผ้าขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นของฝาก ของที่ระลึก จากท้องถิ่น ทั้งนี้ในกระบวนการปั่นเส้นไหมอาจเข้าร่วมกับชุมชนที่มีความสามารถในการปั่นเส้นด้ายจากฝ้ายเป็นทักษะดั้งเดิม ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงานและอนุรักษ์กระบวนการผลิตบางอย่างของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2558)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023