รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : บริษัท ไทย อีสเทิร์น พัลพ์ แอนด์เพเพอร์ จำกัด
ระดับของหน่วยงาน : องค์กรเอกชน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ยังอยู่ในช่วงท้ายของโครงการซึ่งทางบริษัทมองว่าจะนำงานวิจัยไปต่อยอดให้เป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

- บริษัทมีแนวทางเพิ่มขึ้นในการนำสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาทำเป็นสิค้า by product เพื่อเพิ่มมูลค่า

- งานวิจัยทำให้เกิดสินค้าที่ทำจากวัสดุประเภทใหม่ๆ โดยเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมเกษตรกรคนไทยได้มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- บริษัทมีแนวทางเพิ่มขึ้นในการนำสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาทำเป็นสิค้า by product เพื่อเพิ่มมูลค่า

- เพิ่มพูนผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเกษตรให้กับบริษัท

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023