รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ระดับของหน่วยงาน : ระดับกระทรวง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การเรียนการสอนระดับประเทศ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 15 มกราคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- งานวิจัยดังกล่าว ผู้สอนอาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา ได้นำแนวคิด/ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ มาปรับใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดที่หลากหลาย มีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลายโดยอาศัยความรู้หลายด้าน มาพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้นักศึกษาความสามารถในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบผลสำเร็จ

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2559)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023