รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่ตาด
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ; วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่ตาด ใช้เป็นกรอบแนวคิดวิธีจัดกิจกรรม กระบวนการเพื่อใช้ในโครงการ การศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนเพื่อสร้างนิเวศชุมชนใหม่ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- งานวิจัยก่อให้เกิดผลดีคือ ; พัฒนาศักยภาพแนวคิดของทีมงานและกลุ่มเป้าหมาย , มีเครื่องมือในการจัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต ได้ทบทวนพิจารณาต้นทุนทางจิตวิทยาและสร้างความเชื่อมั่นมั่นใจต่อการทำกิจกรรม

- ทั้งนี้ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตรงกับวัตถุกประสงค์การวิจัยกล่าวคือ

- นักวิจัยใช้ข้อเสนอแนะทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นกรอบแนวคิดการออกแบบกิจกรรม กระบวนการในการดำเนินโครงการของผู้ใช้ประโยชน์ ผลของการวิจัยได้ใช้ปัจจัยจิตวิทยา "การรับรู้ความสามารถในตน" เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานและกลุ่มเป้าหมาย

- มีการจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของครั้ง คือ 1) จัดกิจกรรม "การเพิ่มประสิทธิภาพด้านจิตวิทยาเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษานวัตกรรมสังคมและสันติภาพ คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2) จัดกิจกรรมเชิงกระบวนการประเมินสุขภาพ (กาย-จิต) ผลการออกแบบกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยลดความเหลื่อมล้ำและปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดล้านตอง ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์พีรดา ประจงการ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2560)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศิริสัญลักษณ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน
หน่วยงานต้นสังกัด :
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023