รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
ระดับของหน่วยงาน : ระดับจังหวัด
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 มกราคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ประยุกต์ใช้กับการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นกระบวนการในการสร้างพื้นที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคิเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม อันประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs สื่อสารมวลชน และสถาบันศึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- การถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิชาการ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อส่งเสริมคุณค่าฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
เอกสารประกอบ
ใช้ประโยชน์งานวิจัย_Amnat_66.pdf
11/10/2566 15:37:48
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023