รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : วัดวิเวกวนารามและชุมชนโดยรอบ
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 สิงหาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- มัคนายกวัดวิเวกวนารามนำความรู้จากระบบปฏิทินล้านนาและระบบการนับวันในล้านนาที่ศึกษาจากงานวิจัยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ วันดี วันเสีย ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงนำมาปรับใช้ในการเป็นมัคนายกของวัดวิเวกวนารามและผู้นำประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชมโดยรอบ

-

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาล้านนาไม่ให้สูญหาย

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2553)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023