รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : เกษตรอำเภออมก๋อย
ระดับของหน่วยงาน : ระดับกระทรวง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 สิงหาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- เกษตรอำเภออมก๋อย นำข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัยที่ได้ศึกษาบริบททางวิถีทางวัฒนธรรมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่มีการทำเพิ่มขึ้น มาทบทวนความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรที่ดินทำกินที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจกลับมาทำการเกษตรใบหมู่บ้าน และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรพื้นที่อำเภออมก๋อย

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2559)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
เอกสารประกอบ
ใบรับรองคนร่นุใหม่.pdf
22/9/2566 9:50:33
รับรองผลงานวิจัย.pdf
25/9/2566 15:36:34
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023