รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : บริษัท ใบธง จำกัด
ระดับของหน่วยงาน : องค์กรเอกชน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- คัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ

- ศึกษาประสิทธิภาพการลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในระบบการผลิตระดับครัวเรือน และฟาร์มขนาดเล็ก

-

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นพลังงานให้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้

- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกัดกร่อนท่อและภาชนะรองรับ

-

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023