รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : โรงเรียนบ้านแม่กะ
ระดับของหน่วยงาน : ระดับกระทรวง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การเรียนการสอนระดับประเทศ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 10 มิถุนายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนบ้านแม่กะ ได้นำรูปแบบกิจกรรมการเรียนแบบเอส ที เอ ดี ที่เป็นการเรียนแบบกลุ่มมาใช้ในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาในการสอนในชั้นเรียนที่ผู้เรียนมีจำนวนมากและมีความแตกต่างกัน โดยผู้สอนมีการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับดี/ปานกลาง/อ่อน มาทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกันทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ สนใจในการเรียน เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

- งานวิจัยมีผลดี : ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีความสนใจเรียนและเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้น และเป็นการแก้ปัญหาในการสอนในชั้นเรียนที่ผู้เรียนมีจำนวนมากและมีความแตกต่างกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2558)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023