รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : สิทธิชัย พันชน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับของหน่วยงาน : ระดับกระทรวง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 18 กันยายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ผู้วิจัยได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยเรื่อง คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤติในภาษาไทใหญ่ ในวารสารศิลปากร ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 หน้า 177-196 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/article/view/94872

-

- โดยมีบทความเรื่อง ร่องรอยภาษาพม่าในนิทานพระรามฉบับไทใหญ่เรื่องเจ้ารามะ ที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยศึกษา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2566 ผู้แต่ง สิทธิชัย พันชน,ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง นำไปอ้างอิงในบทความซึ่งปรากฏใน References หน้า 33 https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/260969/180879

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2559)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023