รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ระดับของหน่วยงาน : ระดับกรม
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การเรียนการสอนระดับประเทศ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นำรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ในชั้นเรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน เน้นการเรียนการสอนให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนจับคู่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียน เรียนรู้เนื้อหาที่เรียนด้วยตนเองไม่เฉพาะแต่ที่ครูสอน เกิดความเข้าใจเนื้อหาร่วมกับเพื่อน มีการถ่ายทอดและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

- ทำให้นักเรียนมีความสนใจเรียนและเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ในหลายกลุ่มเรียนได้ เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมชั้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2559)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023