รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตในชนบท
ระดับของหน่วยงาน : องค์กรมหาชน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 30 มกราคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- คุณชุมพลภัทร์ คงธนาจารุอนันต์ ผู้จัดการสำนักงานป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฎิบัติการเพื่อสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตในชนบท ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมการเผาขยะของคนในเขตภาคเหนือ

- ข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของคนในชุมชนที่ต่อการจัดการขยะ เป็นข้อมูลที่มูลนิธิฯ สามารถนำมาวางแผนเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และการรณรงค์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนให้เกิดความเหมาะสมและทำใ้ห้ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลง

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023