รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : บริษัท โอเอ็นจี กรุ๊ป จำกัด
ระดับของหน่วยงาน : องค์กรเอกชน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 10 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 ตุลาคม 2567
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ได้นำผลการสำรวจวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ห้องน้ำสาธารณะวัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ ที่ได้รับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาพัฒนากระบวนการออกแบบ ปรับปรุง ห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เป้าหมาย คือ ห้องน้ำสาธารณะวัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ ตามหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ หรือ การออกแบบเพื่อคนทุกคน Universal Design (UD) โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่มเพื่อคนทุกคน และสามารถนำแบบไปปรับปรุง/พัฒนา เพื่อออกแบบห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่อื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- ใช้สำหรับเป็นแนวทางการออกแบบและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ เพื่อการก่อสร้างจริง

- กล่าวคือ ได้ทางเลือกสำหรับการออกแบบ และนำแบบที่ดีที่สุดนำมาพัฒนา จนได้แนวทางการปรับปรุง ตามหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ และเป็นต้นแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบัน : การออกแบบเพื่อคนทุกคน Universal Design (UD) โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่มเพื่อคนทุกคน และสามารถนำแบบดังกล่าวไปเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่อื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้วิจัยร่วม
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023