รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ระดับของหน่วยงาน : ระดับหน่วยงาน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2570
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- 1. นำองค์ความรู้ด้านการป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช มาเรียบเรียงและแเผยแพร่ใน เรื่อง “ปลูกองุ่นปลอดภัย ต้องทำอย่างไร...” ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://www.hrdi.or.th/Articles/Detail/125ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564

- 2. ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การปลูกองุ่นภายใต้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมี” ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจำนวน 14 แห่ง เกษตรกร 44 ราย

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ยอมรับวิธีการปลูกองุ่นภายใต้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร สร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้วิจัยหลัก
(2563)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023