รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ระดับของหน่วยงาน : ระดับกรม
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงนโยบายระดับชาติ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 25 ตุลาคม 2565
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- 1.นำไปปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น ทำให้สามารถทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบันสามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 2.นำไปใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- 1.ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

- 2.สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขทันที เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- 3.เกิดการวางแผนงาน / โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบายของผู้บริหารสามรถปรับปรุงก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผลหรือ ปรับแผนให้เหมาะสมมาขึ้น

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023