รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
ระดับของหน่วยงาน : ระดับหน่วยงาน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 19 มิถุนายน 2566 ถึง 30 ตุลาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้นำผลจากงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน เรื่องการขยายพันธุ์และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแววมยุรา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- องค์ความรู้ในกงานวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินศักยภาพพื้นฐาน ตลอดจนการเรียนรู้การขยายพันธุ์แววมยุรา

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023