รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 18 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน สามารถพึ่งพาตนเอง ด้วยการจัดการใส่ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามคำแนะนำของแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่าย แอพพลิเคชั่นจะช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจวางแผนการปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ค่าปุ๋ย เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้แก่พืชผลทางการเกษตร เตือนระวังการปล่อยก๊าซ CO2 และ N2O การใส่ปุ๋ยเคมี

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ได้รับการสนับสนุนชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพา จำนวน 1 ชุด ซึ่งศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน สามารถวิเคราะห์ดินได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น C_Stock ที่สามารถคำนวณปริมาณปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตให้แก่พืชผลทางการเกษตร และลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศจากการใช้ปุ๋ยเคมี

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023