รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านแม่ตะมาน ต.กี๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 เมษายน 2566 ถึง 16 สิงหาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ชุมชนนำรูปแบบการบริหารจัดการจากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการจัดการธุรกิจชุมชนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ มีโครงสร้างองค์กรและการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีรูปแบบกิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น มีการกำหนดอัตราค่าบริการทางการท่องเที่ยวและค่าธรรมเนียม เพื่อจัดสรรเข้ากองทุนกลุ่มวิสาหกิจฯ รวมถึงแผนธุรกิจที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้ : เสริมสร้างแนวทางการบริหารจัดการรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่ตะมาน ให้มีการจัดสรรกองทุนกลุ่ม เพื่อพัฒนาสาธารณะประโยชน์ หรือช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม ต่อไป

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023