รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ออนใต้ฟาร์ม
ระดับของหน่วยงาน : องค์กรเอกชน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- นำผลการศึกษากรณีตัวอย่างธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์ ที่เป็นการศึกษาต้นทุน-ผลตอบแทนของกิจกรรมต่าง ๆ ของร้านอาหารอินทรีย์ ไปใช้ประกอบการวางแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของตนเอง เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- มีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงต้นทุน - ผลตอบแทนโดยเฉพาะในส่วนที่มิได้เป็นต้นทุน/ ผลตอบแทนทางตรง ทำให้เห็นถึงผลตอบแทนสุทธิที่เกิดจากการดำเนินงานเกี่ยวกับร้านอาหารอินทรีย์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกลุ่มผู้เบี่ยมเยือน / นักท่องเที่ยว

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
อ.ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023