รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
ระดับของหน่วยงาน : ระดับจังหวัด
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2567
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- 1. นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

- 2. นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตลาด การผลิต และการวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร

- 3. นำข้อมูลไประกอบการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเป็น Young Smart Farmer

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- 1. ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต และการตลาดให้เพียงพอความต้องการของผู้บริโภค

- 2. เกษตรกรสามารถขยายช่องทางการจำหน่ายผลผลิตไปยังตลาดออนไลน์

- 3. มีการเชือมโยงเครือข่ายของเกษตรกร เกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023