รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : โรงเรียนสันทรายหลวง
ระดับของหน่วยงาน : ระดับชาติ
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การเรียนการสอนระดับประเทศ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 6 มิถุนายน 2566 ถึง 23 กรกฎาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- โรงเรียนสันทรายหลวง

- โดยครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเสริมของโรงเรียนสันทรายหลวงได้นำไปสู่ผู้เรียนในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษผ่าน pronunciation application จากเจ้าของผลงานวิจัย ซึ่งได้ให้ความรู้อธิบายแนะนำวิธีการใช้ เพื่อประโยชน์ต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์การออกเสียงที่ถูกต้องตามเจ้าของภาษา การเน้นเสียงที่มีความสำคัญในการสนทนาของผู้ใช้ภาษา การฝึกใช้คำศัพท์ในประโยคและตามสถานการณ์ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการศึกษาขั้นสูงของโรงเรียนประโยชน์

- ด้านอื่นๆ นักเรียนสามารถนำมาพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้นและนำไปใช้ในการศึกษาที่สูงขึ้นรวมถึงใช้ในชีวิตประจำวัน

-

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2560)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
รูปภาพประกอบคำอธิบาย
22/7/2566 9:38:03
22/7/2566 9:38:03
22/7/2566 9:38:04
22/7/2566 9:38:04
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023