รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : บริษัท อะควา รีเฟชเชอร์
ระดับของหน่วยงาน : องค์กรเอกชน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- บริษัท อะควา รีเฟชเชอร์ ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการผลิตลูกพันธุ์ปลานิล และต่อยอดการผลิตไปสู่การเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกพันธุ์ปลานิลจำหน่าย โดยได้มีการสอบถามจากเกษตรกรที่ซื้อลูกพันธุ์ไปเลี้ยง พบว่า ให้การยอมรับเป็นอย่างดี ดดยปลานิลมีน้ำหนักเฉลี่ย 400-500 กรัม เมื่อเลี้ยงในบ่อดินเป็นระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนั้น ยังมีเกษตรกรที่ใช้พ่อแม่พันธุ์ปลานิลอินทรีย์จากการคัดพันธุ์ของโครงการวิจัยนี้ไปผลิตลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ พบว่า ปลาที่เลี้ยงมีน้ำหนักเฉลี่ย 700-1,000 กรัม เมื่อเลี้ยงในบ่อดินเป็นระยะเวลา 6-7 เดือน ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ผู้วิจัยหลัก
(2563)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023