รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ระดับของหน่วยงาน : ระดับหน่วยงาน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2567
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- 1. ได้มีกฎระเบียบชุมชนในการใช้ป่าใช้สอยร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้านในชุมชนภายใต้ระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

- 2. ได้มีการจัดพื้นที่สำหรับการปลูปป่าฟื้นฟู การจัดโซนในการใช้สอยตามอายุของป่าปลูก

- 3. สะดวก และงานต่อการดูแลพื้นที่ป่าใช้สอย เพราะมีการระบุขอบเขต รูปแบบการเก็บหาของป่า ไม้ฟืนชัดเจนจากการประชุมระดมความคิดในการสร้างระเบียบ

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023