รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : องค์กรบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 6 มีนาคม 2566 ถึง 6 มีนาคม 2567
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- องค์กรบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำข้อมูลและผลการวิจัยนำไปเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาชุมชนบ้านกะเบอะดินและชุมชนใกล้เคียงในมิติต่าง ๆ และทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยมีข้อมูลเชิงลึกของหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์เชิงนโยบาย ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ประโยชน์เชิงสังคม และประโยชน์ด้านวิชาการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023