รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ผู้ใหญ่บ้านต่อแพและประธานกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านต่อแพ
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- หมู่บ้านต่อแพและหมู่บ้านหลวง สามารถนำผลงานวิจัยชิ้นนี้ไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนหลายประการ

- ในด้านนโยบายงานวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดมาตรการสร้างระเบียบแบบแผนในการจัดการธุรกิจเพื่อสังคมโฮมสเตย์ในชุมชนและทำให้คนในชุมชนมีการจัดการธุรกิจโฮมสเตย์อย่างเป็นระเบียบไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน

- ด้านเศรษฐกิจงานวิจัยชิ้นนี้สามารถเป็นแนวทางนำไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจโฮมสเตย์อย่างมีประสิทธิภาพสร้างรายได้เพิ่มแก่คนในชุมชนทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างๆของชาวไทยใหญ่ในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- ข้อมูลจากงานวิจัยเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อการพัฒนาชุมชนและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเพื่อสังคมโอมสเตย์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนโยบายพัฒนาหมู่บ้านภายใต้บริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2562)
อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
(2562)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023