รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : มูลนิะิสันต์ขันแก้ว
ระดับของหน่วยงาน : องค์กรเอกชน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2571
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- การนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในการเพิ่มหรือสร้างแสงสว่างให้กับชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- 1.ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนใช้แหล่งพลังงานที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-

- 2.ช่วยเพิ่มแสงสว่างในครัวเรือนภายในชุมชน

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
รูปภาพประกอบคำอธิบาย
10/2/2566 11:43:32
10/2/2566 11:43:33
10/2/2566 11:43:33
10/2/2566 11:43:33
10/2/2566 11:43:33
10/2/2566 11:43:34
10/2/2566 11:43:34
10/2/2566 11:43:34
10/2/2566 11:43:34
10/2/2566 11:43:35
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023