รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : นายสุพร ศรีประเทืองชัย
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 6 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- นำมาใช้กำจัดเห็บโค

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
นายอภิชาติ หมั่นวิชา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : ไม่ระบุ
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายงานฟาร์ม
ผู้วิจัยหลัก
(2563)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
รูปภาพประกอบคำอธิบาย
ได้รับเชิญจากโครงการหลวงแม่แพะ และปศุสัตว์อำเภอสะเมิงอบรมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านป่าลาน ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับการใช้เภสัชภัณฑ์จากตะไคร้บ้านในกำจัดเห็บโค เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
3/10/2566 15:06:15
ได้รับเชิญจากโครงการหลวงแม่แพะ และปศุสัตว์อำเภอสะเมิงอบรมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านป่าลาน ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับการใช้เภสัชภัณฑ์จากตะไคร้บ้านในกำจัดเห็บโค เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
3/10/2566 15:06:26
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023