รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : เทศบาลตำบลหนองล่อง
ระดับของหน่วยงาน : ระดับหน่วยงาน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 24 มีนาคม 2565 ถึง 7 ตุลาคม 2565
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี

- ลดการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่

- ลดปัญหาหมอกควัน มลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนหนึ่งนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกและอีกส่วนหนึ่งแบ่งจำหน่ายเพื่อมีรายได้ให้กับกลุ่ม และต่อยอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้วิจัยหลัก
(2562)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
เอกสารประกอบ
ปุ๋ยหมักเทศบาลตำบลหนองล่อง.pdf
7/10/2565 11:41:57
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023