รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยง และการแปรรูปสัตว์น้ำ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ประโยชน์ : 13 มกราคม 2565 ถึง 5 ตุลาคม 2565
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- 1. ใช้ในการแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพน้ำ ร่วมกับการจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- 2. สามารถประหยัดเวลาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- 3. สามารถทราบผลคุณภาพน้ำได้ตลอดเวลา

- 4. สามารถบริหารจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างตรงจุด

- 5. สามารถนำแนวทางในการวิจัยนี้เป็นทางประกอบในการตัดสินใจลงทุนเพาะเลี้ยงปลาชะโอน ในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดขนาดเล็ก เพื่อเข้าสู่ภาคธุรกิจการค้าต่อไป

- 6. เป็นการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาชะโอน

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
เอกสารประกอบ
หนังสือรับรอง_IOT.pdf
5/10/2565 15:27:09
งานวิจัย_IOT.pdf
6/10/2565 16:22:59
รูปภาพประกอบคำอธิบาย
5/10/2565 15:29:01
5/10/2565 15:29:01
5/10/2565 15:29:01
5/10/2565 15:29:02
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023