รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : บ.พลีพรีม จำกัด
ระดับของหน่วยงาน : ระดับหน่วยงาน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 5 ตุลาคม 2565
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ทางบริษัท พลีพรีม ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยเพื่อมารดาตั้งครรภ์และให้นมบุตรโดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในส่วนของสมุนไพร น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม คือ สมุนไพร จากเดิมต้องให้บริษัทฯ อื่นทำการอบแห้งปลีกล้วยทำให้พบปัญหาต่างๆ จึงได้ทำการสร้างโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับระบบฮีตเตอร์ เพื่อสร้างมาตรฐานในกระบวนการผลิต เพิ่มมูลค่า และรายได้ให้กับบริษัท

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- สามารถเพิ่มรายได้ให้กับทางบริษัทฯ สำหรับการรับทำอบแห้งพืชผักสมุนไพรต่างๆ โดยมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
เอกสารประกอบ
2565-บ-พลีพรีม-จำกัด-อ-นักรบ.pdf
5/10/2565 13:38:59
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023