รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : บ. อารื เค บี ทริปเปิ้ลซี จำกัด
ระดับของหน่วยงาน : ระดับหน่วยงาน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 เมษายน 2565 ถึง 4 ตุลาคม 2565
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ทดลองพัฒนาเพื่อการเตรียมจำหน่ายสู่ตลาด

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะแก่กลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันที่สนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและดีต่อสุขภาพมากขึ้น งานวิจัยนี้จึงทำให้องค์กรมีผลิตภัณฑ์ที่ดีและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลเอกสารประกอบงานวิจัย
รูปภาพประกอบคำอธิบาย
4/10/2565 16:49:00
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023