รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : บ.ที เอช ที (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับของหน่วยงาน : ระดับหน่วยงาน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ประโยชน์ : 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง 4 ตุลาคม 2565
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- สามารถนำงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาเรื่องของการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ ทั้งสามารถนำความเข้าใจเชิงทฤษฎีจากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เกี่ยวกับระบบรีทอร์ต การพาสเจอร์ไรซ์ เทคนิคการควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงกระบวนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี และอื่นๆ ที่สามารถรักษามาตรฐานและยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- ผลงานวิจัยทำให้บริษัทเกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เิกดองคืความรู้ที่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิต ทั้งเป็นเหมือนฐานสำคัญในการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายตลาด การสื่อสารสาธารณะ ต่อยอดสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของการเพิ่มมูลค่า ด้วยการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นสากล จากผลการวิจัยครั้งนี้

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้วิจัยหลัก
(2559)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
เอกสารประกอบ
อ.กนกวรรณ.PDF
4/10/2565 13:35:02
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023