รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับของหน่วยงาน : ระดับหน่วยงาน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษได้ ทั้งในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คือ นำผลการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยในงานครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษสำหรับวิชาอื่นๆ ต่อไปได้ตามบริบทของสังคม เช่น การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในภาคบริการและอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก และยังนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา 22336159 English -Thai Translation ได้ด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2562)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023