รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับของหน่วยงาน : องค์กรเอกชน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2570
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช กรรมการผู้จัดการ เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในผลงานวิจัย เรื่อง “สารอาหารพืชที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปลาทะเล” ผลงานวิจัยเจ้าแรกของไทย ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-

- รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวว่า “สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ มีการส่งเสริมการปลูกพืชภายใต้ระบบอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์-นักวิจัย คิดค้นนวัตกรรมที่สอดรับกับการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลงานวิจัยใหม่ ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทุ่มเทคิดค้นพูดได้ว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย โดยนำน้ำมันปลาทะเลเหลือทิ้งจากโรงงานมาใช้ประโยชน์ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ในทุกมิติ ขอขอบคุณบริษัท บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เห็นความสำคัญของผลงา นวิจัยชิ้นนี้ ต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทำให้เกษตรกรจะได้มีโอกาสใช้สารอาหารพืชสำหรับการปลูกในระบบอินทรีย์ ที่มีต้นทุนต่ำ และปลอดภัยได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น”

-

- อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในจังหวัดชุมพร มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล จึงทำให้มีน้ำมันปลาทะเลที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและราคาถูก คณะผู้วิจัยจึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เพื่อให้ได้สารอาหารพืชจากน้ำมันปลาทะเลที่เหมาะสม มีราคาต่ำกว่าปุ๋ยเคมี เกือบครึ่ง มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งช่วยลดการทิ้งเศษน้ำมันปลาทะเลจากโรงงานลงสู่แม่น้ำลำคลอง ช่วยลดปัญหามลภาวะทางน้ำ

-

- “สารอาหารพืชจากน้ำมันปลาทะเล” มีสารไนโตรเจนที่ได้จากการหมักเศษเนื้อปลาโดยผ่านกระบวนการหมักโดยใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีการเพิ่มสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสารออกฤทธิ์ชีวภาพช่วยยับยั้งการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการปลูกพืชโดยใช้วัสดุปลูกและการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ มีสารกลุ่มโปรตีนและวิตามินที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี เป็นผลิตภัณฑ์สารอาหารพืชอินทรีย์โดยใช้น้ำมันปลาทะเลเจ้าแรกของไทย และได้รับความสนใจจากเอกชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้ได้รับการออกอนุสิทธิบัตรเลขที่ 19204 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และจะผลักดันผลิตภัณฑ์สารอาหารพืชและปุ๋ยอินทรีย์เสริมน้ำมันปลาทะเลให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (USDA) ต่อไป”

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช กรรมการผู้จัดการ เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในผลงานวิจัย เรื่อง “สารอาหารพืชที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปลาทะเล” ผลงานวิจัยเจ้าแรกของไทย ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023