รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะพิทักษ์
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- นำข้อมูลจากผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและคุณภาพน้ำ เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพรมีแนวทางในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดความมั่นคงทางอาหารจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- 1. เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านทรัพยากรของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มมากขึ้น

- 2. สามารถนำข้อมูลคุณภาพน้ำในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพร จำนวน 3 สถานี เป็นระยะเวลา 9 เดือน ทั้ง 14 พารามิเตอร์ คือ ค่าอุณหภูมิน้ำ อุณหภูมิอากาศ ความเค็ม ความเข้มแสง ค่าความโปร่งใส ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ ค่าความเป็นด่าง ปริมาณแอมโมเนียรวม ปริมาณไนไตรท์ ปริมาณไนเตรท ปริมาณออร์โธฟอสเฟต ค่าของแข็งแขวนลอย และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ไปบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพรได้อย่างถูกต้อง

- 3. เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพรมีแนวทางในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดความมั่นคงทางอาหารจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023